Lekarz sądowy

Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność albo niezdolność do stawiania się na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne, z powodu choroby uczestników postępowania (stron, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, oskarżonych, obrońców i innych uczestników postępowania), na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie.

Badanie przez lekarza sądowego

Badanie odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej. Osoba badana ma obowiązek dostarczyć oryginały zaświadczeń i zwolnień lekarskich które mają być zweryfikowane, oryginał historii choroby i całą dokumentację medyczną znajdującą się w jej posiadaniu. Ponadto, osoba badana musi  przedstawić wezwanie na rozprawę w której nie może uczestniczyć ze względu na stan zdrowia.

Badanie jest płatne według aktualnych stawek za wizytę lekarską.

Zaświadczenie wydawane na podstawie badania jest bezpłatne.

Godziny przyjęć:

Lekarz sądowy przeprowadza badanie wyłącznie w terminie wyznaczonym przez lekarza sądowego.

Adres gabinetu: Lublin, ulica Chodzki 17 Lok. 8